Минобрнауки России Міністерство науки і вищої освіти Російської Федерації
Федеральна державна бюджетна наукова установа
«Інститут прикладної математики і механіки» (ФДБНУ ІПММ)
 
 
 


Контакти

Адреса: РФ, ДНР, 283048, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: +7 (856) 311-03-91
Факс: +7 (856) 311-01-75
E-mail:
 

Бібліотека Інституту Прикладної Математики і Механіки

283114, Донецьк-114, вул. Р. Люксембург, 74
Тел. (062) 303-61-48; факс (062) 311-02-85
e-mail: bibl@iamm.su

 Заснована в 1965 році як бібліотека Донецького обчислювального центру АН УРСР, з 1972 р. - бібліотека Інституту прикладної математики і механіки АН УРСР, з 1994 року сучасна назва - наукова бібліотека ДУ Інституту прикладної математики і механіки.
 Бібліотечний фонд нараховує 90 тис. примірників (25 тис. примірників - іноземні видання). Книг - 25 тис. примірників, періодичних видань - 54 тис. примірників, нормативні видання - 11 тис. примірників.
Фонд бібліотеки - цінне зібрання літератури з усіх питань математики, механіки і кібернетики, а також з окремих суміжних питань фізики, теоретичної та економічної кібернетики. Зберігається низка видань кінця ХІХ-початку ХХ століття серед яких:
1. Бобылев Д. Руководство к курсу теоретической механики. - С.-Пб., 1885г. - 448с.
2. Ващенко-Захарченко М.Е. Алгебраический анализ или высшая алгебра. - Киев: Типография императорского Университета св. Владимира, 1887г. - 608с.
3. Гельмгольц Г. Фарадэевская речь. - С.-Пб., 1898г. - 50с.
4. Граве Д. Элементы высшей алгебры: - Киев: Типография императорского Университета св. Владимира, 1914г. - 698с.
5. Кирпичев Л. Начала механики. - С.-Пб., 1889г. -472с.
6. Ольтрамар Г. Опыт женерализационного вычисления. С.-Пб., 1895г. - 199с.
7. Планк М. Лекции по термодинамике. - С.-Пб., 1900г. - 234с.
8. Пржевальский Е. Аналитическая геометрия и собрание задач из аналитической геометрии. - М., 1899г. -334с.
9. Синцов Д.М. Интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений. - С.-Пб., 1903г. - 220с.
10. Сохацкий Ю. Высшая алгебра. В 2-х ч. - С.-Пб., 1882-1888г. - 314с. и 336с.

 Зберігаються багаторічні комплекти періодичних видань "Український математичний журнал" (з 1949 р.), "Успехи математических наук" (з 1936 р.), "Прикладная математика и механика" (з 1933 р.), "Математический сборник" (з 1939 р.), а також "Acta mathematica" (з 1950 р.), "Mathematica Reviews"(1947-1974 рр.).
 Зберігається повний комплект наукових збірників, які видає інститут "Нелинейные граничные задачи", "Механика твердого тела", "Труды ИПММ", що відбивають досягнення науковців у галузі математики, механіки та кібернетики. Крім того, повний комплект журналу "Український математичний вісник".

 Каталоги: алфавітні - на всі види видань; систематичний - на книги; електронний каталог - на нові надходження літератури (з 2008 р.).
 Картотеки: алфавітна - статей з вітчизняних періодичних видань з питань математики і механіки (1966-1993 рр.); праць співробітників інституту (з 1966 р.).
 До послуг спеціалістів комп'ютерні бази даних, можливість отримання інформації із зарубіжних баз даних.
 Читальний зал бібліотеки має можливість прийняти одночасно до 10 читачів. Тут функціонують виставки нових надходжень книг і журналів.
 
 Бібліотекою користуються всі співробітники інституту, а також фахівці інших інститутів Національної академії наук України. Крім того, викладачі, аспіранти, студенти Донецьких національного та національного технічного університетів.

Бібліотека відчинена для читачів з 9.00 до 17.00.
Останній день місяця - санітарний.Список иностранных журналов январь 2012 Список иностранных журналов май 2012 Список новых постплений май 2012
Список новых постплений июль 2012


СПИСОК НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ
февраль 2014 г.
Шифр хранения книги состоит из "Роздел" (арабские цифры) - "Авторский знак" (буква и двузначное число).

1. В. М. Глушков. Минуле, що лине у майбутнє : до 90-річчя від дня народження вченого = В. М. Глушков. Прошлое, устремленное в будущее : к 90-летию со дня рождения ученого / НАН України ; упоряд. Т. Мар'янович. - К. : Академперіодика, 2013. - 284 с. (Шифр хранения 51(092) - В 11)
2. Малачівський, Петро Стефанович. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближення / П. С. Малачівський, В.В. Скопецький ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - К. : Наукова думка, 2013. - 269 с. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 251-266. (Шифр хранения 517.359е - М 18)
3. Потапов, Дмитрий Константинович. Бифуркационные задачи с разрывными нелинейностями / Д. К. Потапов. - СПб. : Изд-во Ин-та бизнеса и права, 2012. - 118 с. - Библиогр.: с. 109-118. (Шифр хранения 517.426 - П 64)
4. Потапов, Дмитрий Константинович. Задачи со спектральным параметром и разрывной нелинейностью / Д. К. Потапов. - СПб. : Изд-во Ин-та бизнеса и права, 2008. - 99 с. - Библиогр.: с. 88-98. (Шифр хранения 517.426 - П 64)
5. Кузьминов, Владимир Иванович. Проблемы исчисления дифференциальных форм на римановых многообразиях / В. И. Кузьминов, И. А. Шведов ; РАН. СО, Ин-т математики им. С.Л. Соболева. - Новосибирск : Изд-во Ин-та математики, 2012. - 362 с. - Библиогр.: с. 355-358. (Шифр хранения 517.72 - К 89)
6. Циммерман, Карл-Хайнц. Методы теории модулярных представлений в алгебраической теории кодирования / К. -Х. Циммерман. - М. : МЦНМО, 2011. - 246 с. : табл. - Пер.изд.: Beitraege zur algebraischen Codierrungstheorie mittels modularer Darstellungstheorie / Zimmermann K.-X., 1994. - Библиогр.: с. 239-245. - Предм. указ.: с. 236-238. (Шифр хранения 517.918 - Ц 61)
7. Долинский, Анатолий Андреевич. Оптимизация энергетических систем методом теоретико-графовых построений : монография / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов, ; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. - К. : Академпериодика, 2013. - 67 с. - Библиогр.: с. 62-64. (Шифр хранения 517.924 - Д 64)
8. Волошин, Олексій Федорович. Послідовний аналіз варіантів: Технології та застосування : монография / О. Ф. Волошин, Г. М. Гнатієнко, В. І. Кудін ; ред. О. Ф. Волошин ; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Стилос, 2013. - 302 с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр хранения 517.925 - В 68)
9. Сергієнко, Іван Васильович. Наукові ідеї В. М. Глушкова та розвиток актуальних напрямів інформатики  / І. В. Сергієнко ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. - К. : Наук. думка, 2013. - 285 с. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 275-285. (Шифр хранения 518.651 - С 32)
10. Анпілова, Євгенія Сергіївна. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія / Є. С. Анпілова ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. - К. : Азимут-Україна, 2013. - 104 с. - Бібліогр.: с. 93-103. (Шифр хранения 518.81 - А 69)
11. Нагірний, Тарас. Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. Основи наномеханіки : монографія / Т. С. Нагірний, К. А. Червінка. - К. : Сполом, 2012. - 264 с. - Бібліогр.: с.253-263. (Шифр хранения 519.131 - Н 16)
12. Течения в окрестности Н-ротора Дарье / В. А. Дзензерский [и др.] ; НАН Украины, Институт транспортных систем и технологий "Трансмаг", Междунар. науч.-пром. корпорация "Веста". - К. : Наук. думка, 2013. - 94 с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 94. (Шифр хранения 519.2 - Т 38)
13. Тимошенко, Валерий Иванович. Теоретические основы технической газовой динамики : справ. пособие / В. И. Тимошенко ; НАН Украины, Гос. косм. агентство Украины, НАН Украины, Ин-т техн. механики. - К. : Наук. думка, 2013. - 432 с. - Библиогр.: с. 416-426. (Шифр хранения 519.21(083) - Т 41)
14. Дослідження та використання космосу. Сьогодні й завтра / ред.: Берндт Феєрбахер, Хайнц Стоевер ; пер.: О. П. Федоров, Г. Ю. Іващенко. - К. : Академперіодика, 2012. - 564 с. : рис., табл. - (Сучасні космічні дослідження). - Пер.изд.: Utilization of space. Today and tomorrow. - Berlin, 2006. - Бібліогр. в кінці глав. (Шифр хранения 523.1 - Д 70)
ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ
Математический институт им. В.А. Стеклова.  Труды...
T. 282 : Ветвящиеся процессы, случайные блуждания и смежные вопросы / ред. B. A. Ватутин ; глав. ред. А. Г. Сергеев. - М. : МАИК "Наука/Интерпериодика", 2013. - 335 с.
T. 283 : Теория функций и уравнения математической физики / ред. С. И. Похожаев ; глав. ред. А. Г. Сергеев. - М. : МАИК "Наука/Интерпериодика", 2013. - 287 с.